KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: „RODO”):

 1. Uprzejmie
  informujemy, iż Administratorem przekazywanych danych
  osobowych jest Oliwia Kupidłowska prowadząca działalność pod firmą: Sugar By Blonde Oliwia Kupidłowska,
  ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 25a/lokal 2, 90-350 Łódź, NIP: 7282856619,  kontakt:
  [email protected], tel: +48 669 520 520.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
  będą w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, dostarczenia zamówionych
  towarów, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
  przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta  – w celach
  zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych
  oraz archiwizacji przekazanych danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a)
  pkt b) pkt f) RODO.
 3. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko,
  adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, nazwa firmy oraz NIP.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
  międzynarodowych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
  osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w
  proces współpracy w celu konieczności realizacji umowy sprzedaży.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i archiwizacji umowy, oraz okres niezbędny
  do dopełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, a
  także przez okres w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne
  niewykonania/nienależytego wykonania obowiązku, a w pozostałych przypadkach do czasu wycofania zgody.
 7. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu realizacji wskazanych
  uprawnień konieczny jest kontakt z Administratorem. Ponadto osobie, której dane
  osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących
  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Przysługuje
  Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne
  aczkolwiek niepodanie danych osobowych uniemożliwi nam przyjęcie i realizację
  zamówienia. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i
  marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia
  zgody, niezależnie od transakcji w ramach E-Sklepu